Category Archives: โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิอมีบา

เชื้อโรคแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • แบคทีเรีย
  • ไวรัส
  • พยาธิอมีบา