Category Archives: จิปาถะ

เรื่องน่ารู้ทั่วไปทางการสาธารณสุข

การสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนทุกวัยทุกอาชีพ ขณะที่การแพทย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เจ็บป่วยเท่านั้น